Dataskyddbeskrivning

Det här är Tapiola apteekkis (Espoo I) dataskyddbeskrivning enligt EUs allmänna dataskyddsförordning.

eApotek-kunder en separat dataskyddsbeskrivning

 

 1. Registerförare

Tapiolan apteekki, företagsnummer: 2326518-3

Länsituuli 7

02100 Espoo

tel (09)4520130

 

Eerika Rohdos Oy, företagsnummer: 2331157-6

Länsituuli 7

02110 Espoo

tel (09)4520130

 

 

 1. Personer ansvariga för register

Risto Kanerva, apotekare

Nico Lindh, dataskyddansvarig

 

Kontaktuppgifter: tel (09)4520130, tapiola.espoo@apteekit.net

 

 

 1. Syfte och grund för registret

Genomföra apoteksaktiviteter och hantera relaterade skyldigheter och  kundrelationer. Informationen i registret behandlas enligt gällande dataskydd och apotekslagstiftning.

Butiksövervakningsregistret förvaras för att skydda apotekets egendom samt för att förebygga och upptäcka brott.

 

 

 1. Registrets informationsinnehåll

Receptkunder: namn, personnummer, veteraninträde, medlemsuppgifter av arbetsplatsfonden, information om det levererade läkemedlet, information om återbetalning av spolen, information om förskrivaren av läkemedlet, information om den andra betalaren (försäkringsbolag, intressebevakare osv). Vid expediering av läkemedel för veterinärens och kundens kontaktuppgifter.

 

Kunder för konto- och telefonabonnemang: namn, personnummer, veteraninträde, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och behandlingsenhetsinformation

 

Easymedi-beställingssystemkunder: namn, personnummer, behandlingsenhet, beställningsuppgifter

 

Schengencertifikat: namn, födelsedatum, födelseort,, adress, telefonnummer, ID-kortets nummer, nationalitet, kön, behandlande läkare, behandlingsplats, kontaktuppgifter för behandlingsplatsen, resans längd, information om läkemedlet produkt- och apoteksinformation

 

Kunder för apotekskontrakt: namn, personnummer, behandlande läkare, behandlingsenhet, läkemedelsinformation för apotekskontrakt och giltighetstid

 

Inspelning av kameraövervakning: bilder av människor i apotekslokaler

 

Farliga kemikalier: namn, personnummer, adress, information om kemikalier som överförts

 

 

 1. Vanliga informationskällor:

Information som tillhandahålls av kunden, information från receptcentret och hälsoförsäkringsinformation som erhållits via KELAs direkta ersättningstjänst.

 

Kameraövervakning i apotekslokaler

 

 

 1. Utlämnande och överföring av uppgifter

Uppgifter kommer inte att avslöjas/ överförs utanför EU-länder.

 

Vanliga datautlämnande:

 • sjukförsäkringsersättningsbar köpuppgifter för KELA, för fakturering
 • information om leverans av åtaganden till utfärdaren av åtagandet, såsom KELA, kommunen, allmänintressegruppen eller annan operatör för fakturering
 • leveranser till arbetsplatskassor för fakturering
 • leveranser till försäkringbolag för fakturering
 • läkemedelsleveransuppgifter till Fimea, för månadsrapportering
 • utlämnande av betalningsuppgifter vid kortbetalningar till Nets Oy
 • utlämnande av köp- och betalningsuppgifter inom tekniska problem till systemleverantören Pharmadata Oy för att klargöra situationen
 • utlämnande av leveransuppgifter på begäran av tillsynsmyndigheten Valvira, Fimea eller AVI
 • fakturering och insamling av telefonorderkunders hanteras av Ropo Capital Oy, som får faktureringsuppgifter

 

Utlämnande av uppgifter med kundens skriftliga begivande:

 • utlämnande av kontaktuppgifter till transportföretaget i samband med hemleverans
 • i samband med distribution av apoteksavtal delning av information om apotekskontrakt med andra apotek. En server som underhålls av apotekarförbundet används för att överföra uppgifterna.
 • i samband med doseringsdistribution får doseringsenheten Pharmaservice Oy uppgifter om beställningsperiod och -kund
 • kontokundernas fakturering och insamling hanteras av Ropo Capital Oy, som får faktureringsuppgifter

 

 1. Datalagringsperiod

Vid köp av receptbelagda läkemedel sparas informationen i det aktiva registret inom receptets giltighetstid i högst 25 månader. Receptdagboken förvaras den lagenliga tiden, 5 år. Uppgifter används inte för annat än officiella utredningar.

 

Uppgifter om distribution av apotekskontrakt sparas under kontraktets löptid och fram till slutet av kontraktets år.

 

Läkemedelsregister sparas lagenligt, sex år från slutet av leveranssåret.

 

Faktureringsuppgifter för kontoförsäljning sparas lagenligt 10 år från distributionen.

 

Schengencertifikatkopia förvaras ett år före slutet av året då certifikatet utfärdades, enligt Fimeas instruktioner.

 

Information om avfallshantering för farliga kemikalier lagras på papper 5 år från leveransen.

 

Övervakningskamerabilden av apotekets lokaler förvaras i minst 15 dagar och högst 30 dagar.

 

Produktfelanmälan förvaras lagenligt 5 år från slutet av uppsättningsåret.

 

 

 

 1. Grunderna för registersäkerhet

Apotekslokaler är skyddade tekniskt och strukturellt så att bara auktoriserade anställda har tillgång till uppgifter som hör till dataskydd. Tillgången till datasystem kontrolleras med lösenord, professionella kort och arbetsspecifika rättigheter.

 

 

 

 1. Den registrerades rättigheter

 

Som kund har du rätt att:

 • få tillgång av personlig information som gäller dig och också rätten att få en kopia av personlig information som gäller dig
 • be om korrigering eller radering av uppgifter som gäller dig
 • återkalla ditt samtycke helt eller delvis
 • under vissa omständigheter be om begränsning av behandlingen eller invändningar mot behandlingar av personuppgifter

Dessutom om behandlingen grundar sig på separat samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Lägg märke till att det påverkar inte  lagligheten i den behandlingen som utförts innan samtycket dras tillbaka.

 Du kan be om att använda dina rättigheter genom att kontakta de personer som nämns i punkt 2. Förfrågan måste vara tillräckligt identifierad för att vår kundtjänst kan verifiera din identitet. Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla din begäran i vissa avseenden, t ex att radera uppgifter som vi har en rättslig skyldighet (såsom receptinformation) eller rätt att behålla.

 

Om du upptäcker att det är brister i behandlingen eller det är olagligt, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Dataskyddsverket, Ratapihantie 9, PO Box 800, 00521 Helsingfors eller tietosuoja@om.fi

 

 1. Ändringen av dataskyddbeskrivningen

På grund av uppvecklingen av tjänsterna och lagändringar förbehåller vi oss rätten till ändringar i dataskyddbeskrivningen. Betydande ändringar av dataskyddbeskrivningen meddelas till registrerade kunder i samband med uppdatering av användningsvillkor.